ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
D.NIMBARAGIYes
NIVARAGIYes
UMARANIYes
REVATGAONYes
HALASANGIYes
LONI BKYes
INCHAGERIYes
DHULAKHEDYes
HATTALLIYes
JIGAJIVANAGIYes
NANDARAGIYes
BARADOLYes
UMARAJAYes