ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
YALAWARYes
MARKABBINALLIYes
SATIHALYes
KERUTAGIYes
MANURYes
MULASAVALAGIYes
HITNALLIYes
YELAGODYes
JALAWADYes
HARANALYes
HUNASHYALYes
KORAWARYes
KONDAGULIYes
CHIKKARUGIYes