ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
SASANURYes
B.SALAWADGIYes
KONNURYes
KODAGANURYes
BANTANURYes
BAVOORYes
TUMBAGIYes
MINAJAGIYes
MUKIHALYes
HIRURYes
BOMMANAHALLIYes
BEKINALYes
KALAKERIYes
ASKIYes