ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
BIJJARAGIYes
KOTYALYes
KANAMADIYes
LOHGAONYes
JALAGERIYes
TAJPUR.HYes
BARATAGIYes
SIDDAPUR.KYes
GONASAGIYes
TORAVIYes
BABANAGARYes
ARAKERIYes
HONAWADYes
TAKKALAKIYes