ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
GOVINDAVADIYes
HARADANAHALLIYes
NANJEDEVANAPURAYes
JYOTHIGOWDANAPURAYes
YERAGANAHALLIYes
SANTHEMARAHALLIYes
UDIGALAYes
KULAGANAYes
KAGALAVADIYes
HEGGOTAARAYes
VENKATAIAHANACHATHARAYes
UMMATHOORUYes
SHIVAPURAYes
SAGADEYes
PUNAJANOORUYes
NAVILOORUYes
NAGAVALLIYes
MUKKADAHALLIYes
MASANAPURAYes
MANGALAYes
MALEYOORUYes
KOODLOORU;Yes
KUDERUYes
KOTHALAVADIYes
KEMAPANAPURAYes
IRASAVADIYes
HONNAHALLIYes
HONGANOORUYes
HEBBASOORUYes
HARAVEYes
GOOLIPURAYes
MADAPURAYes
DODDAMOLEYes
DEMAHALLIYes
CHANDAKAVADIYes
BISALAVADIYes
BHOGAPURAYes
BADANAGUPPEYes
BAAGALIYes
ATTUGOOLIPURAYes
ARAKALAVADIYes
AMACHAVADIYes
AALOORUYes