ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
AALOORUYes
AMACHAVADIYes
ARAKALAVADIYes
ATTUGOOLIPURAYes
BAAGALIYes
BADANAGUPPEYes
BHOGAPURAYes
BISALAVADIYes
CHANDAKAVADIYes
DEMAHALLIYes
DODDAMOLEYes
MADAPURAYes
GOOLIPURAYes
HARAVEYes
HEBBASOORUYes
HONGANOORUYes
HONNAHALLIYes
IRASAVADIYes
KEMAPANAPURAYes
KOTHALAVADIYes
KUDERUYes
KOODLOORU;Yes
MALEYOORUYes
MANGALAYes
MASANAPURAYes
MUKKADAHALLIYes
NAGAVALLIYes
NAVILOORUYes
PUNAJANOORUYes
SAGADEYes
SHIVAPURAYes
UMMATHOORUYes
VENKATAIAHANACHATHARAYes
HEGGOTAARAYes
KAGALAVADIYes
KULAGANAYes
UDIGALAYes
SANTHEMARAHALLIYes
YERAGANAHALLIYes
JYOTHIGOWDANAPURAYes
NANJEDEVANAPURAYes
HARADANAHALLIYes
GOVINDAVADIYes