ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
VADDAGEREYes
PUTTANAPURAYes
MOOKHAHALLIYes
KOOTHANOORUYes
SOMAHALLIYes
PADAGURUYes
BOMMANAHALLIYes
BALACHAVADIYes
CHIKKATIYes
BANNITALAPURAYes
BHIMANABEEDUYes
SHINDANAPURAYes
ALATHURYes
RAGHAVAPURAYes
NENEKATTEYes
KELASURYes
KODASOGEYes
HUNDIPURAYes
TERAKANAMBHIYes
HOREYALAYes
ANNURYes
MANGALAYes
AGATHAGOWDANAHALLIYes
KOTEKEREYes
BACHAHALLIYes
BOMMALAPURAYes
BARAGIYes
HANGALAYes
SHIVAPURAYes
BERAMBADIYes
NITREYes
KANNEGALAYes
KABBALLIYes
BEGURYes