ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
KUNTHOORUYes
MULLURUYes
KUNAGALLIYes
HARALEYes
SIDDAIANAPURAYes
PAALYAYes
MADHUVINAHALLIYes
DHANAGEREYes
DODDINDUVADIYes
SINGANALLURUYes
SATTEGAALAYes
CHIKKALLURUYes
KONGARAHALLIYes
THELLANURUYes
TAGARAPURAYes
THIMMARAAJIPURAYes