ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
KUNTHOORUYes
MULLURUYes
KUNAGALLIYes
HARALEYes
SIDDAIANAPURAYes
PAALYAYes
MADHUVINAHALLIYes
DHANAGEREYes
DODDINDUVADIYes
SINGANALLURUYes
SATTEGAALAYes
CHIKKALLURUYes
KONGARAHALLIYes
THELLANURUYes
MANGALAYes
MANAGALLIYes
BANDALLIYes
SHAAGYAYes
ELLEMAALAYes
AJJIPURAYes
RAAMAPURAYes
SOOLERIPAALYAYes
KOUDALLIYes
KURATTIHOSOORUYes
MAARTALLIYes
PONNACHIYes
GOPINAATHAMYes
HOOGYAMYes
TAGARAPURAYes
M.M.HILLSYes
LOKKANAHALLIYes
KANNURUYes
CHIKKAMAALAPURAYes
HUTHTHURUYes
P.G.PAALYAYes
DINNALLIYes
BAILOORUYes
DODDALATTOORUYes
MINYAMYes
SHETTALLIYes
THIMMARAAJIPURAYes