ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
AGARAYes
AMBALEYes
DUGGAHATTIYes
GOWDAHALLIYes
GUMBALLIYes
HONNOORUYes
KESTHOORUYes
MADDOORUYes
MAMBALLIYes
YERIYOORUYes
YERAGAMBALLIYes
BILIGIRI RANGANABETTAYes