ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
THIPPAGONDANAHALLIYes
KANIVEBILACHIYes
KAREKATTEYes
KABBALAYes
KATTALAGEREYes
KAGATHURYes
KAMSAGARAYes
KANCHIGANALYes
KAKANURYes
KARIGANURYes
KEMPANAHALLIYes
KEREBILACHIYes
KORATIKEREYes
KONDADAHALLIYes
KOTEHALYes
KOGALURYes
CHANNESHAPURAYes
PANDOMATTIYes
JOLADALYes
RUDRAPURAYes
RAJAGONDANAHALLIYes
DURVIGEREYes
DAGINAKATTEYes
DODDABBIGEREYes
DEVARAHALLIYes
ITTIGEYes
BULASAGARAYes
BELALAGEREYes
BELLIGANURYes
NAVILEHALYes
NELLIHANKALUYes
NALLURYes
NALKUDREYes
NUGGIHALLIYes
TANIGEREYes
TAVAREKEREYes
TYAVANAGIYes
VADNALYes
LINGADAHALLIYes
MARAVANJIYes
MALAHALYes
MALLAPURAYes
MUDIGEREYes
MEDIKEREYes
GARAGAYes
GUDDADA KOMARANAHALLIYes
SIDDANAMATAYes
SANTHEBENNURYes
SOMLAPURAYes
AJJIHALLIYes
AGARABANNIHATTIYes
HIREMALALIYes
HARONAHALLIYes
HEBBALAGEREYes
HODIGEREYes
HONNEBAGHIYes
BASAVAPATTANAYes
NILOGALYes
CHIKKAGANGURYes
CHIRADONIYes
GOPPENAHALLIYes