ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
KAKKARAGOLLAYes
KADLEBALUYes
KANDANAKOVIYes
KANDAGALYes
KUKKAWADAYes
KURKIYes
KADAJJIYes
KODAGANURYes
KAIDALEYes
ANAGODUYes
AVARAGOLLAYes
AALURYes
DODDABATHIYes
BASAVANHALYes
BADAYes
BELAVANURYes
BETHURYes
NARAGANAHALLIYes
NERLIGEYes
TOLAHUNSEYes
MAYAKONDAYes
MATHIYes
MALALAKEREYes
MUDAHADADIYes
SHYAGALEYes
LOKIKEREYes
SHIRAMAGONDANAHALLIYes
GUDHALYes
ATTIGEREYes
ANAJIYes
ANABERUYes
HADADIYes
HUCHHAVVANAHALLIYes
HULIKATTEYes
HEBBALUYes
HEMMANABETHURYes
HONNURYes
IGURUYes
GOPANALUYes
KANAGONDANAHALLIYes
HALEBATHIYes
SRIRAMANAGARAYes