ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
YALAVATTIYes
KUMBALURYes
KUNIBELAKEREYes
K. BEVINAHALLIYes
KADARANAYAKANAHALLIYes
KOKKANURYes
KONDAJJIYes
JIGALIYes
RAJANAHALLIYes
DEVARABELAKEREYes
BANNIKODUYes
BHANUVALLIYes
BELLUDIYes
NANDIGAVIYes
VASANAYes
GUTTURYes
SARATHIYes
SALAKATTEYes
HARALAHALLIYes
HANAGAWADIYes
HALIVANAYes
HOLESIRIGEREYes
YALEHOLEYes
UKKADAGATHRIYes