ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
YAKKANAHALLIYes
THIMMALAPURAYes
BIRAGONDANAHALLIYes
KATTIGEYes
KAMMARAGHATTEYes
KUNDURYes
KUMBALURYes
KULAMBIYes
KULAGATTEYes
KYASINAKEREYes
RAMPURAYes
BANNIKODUYes
BENAKANAHALLIYes
BELIMALLURYes
MASADIYes
MUKTHENAHALLIYes
LINGAPURAYes
SASVEHALLIYes
SORATHURYes
ARAKEREYes
ARABAGHATTEYes
HIREGONIGEREYes
HARALAHALLIYes
HANUMASAGARAYes
H. GOPAGONDANAHALLIYes
H. KADADAKATTEYes
HOSAHALLIYes
HUNASAGHATTAYes
HATTURUYes