ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
DIDDIGIYes
BIDARAKEREYes
BISTUVALLIYes
KYASENAHALLIYes
ANABURYes
ASAGODUYes
PALLAGHATTEYes
DONEHALLIYes
MUSTURYes
GUTTIDURGAYes
GURUSIDDAPURAYes
SOKKEYes
HIREMALLANAHOLEYes
HOSAKEREYes
BASAVANAKOTEYes
BILICHODUYes
DEVIKEREYes
HALEKALLUYes
HANUMANTHAPURAYes
KALLEDEVARAPURAYes
KECHHENAHALLIYes
TORANAGHATTEYes