ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
YARAGANALYes
KUNKOVAYes
KENCHIKOPPAYes
CHATNIHALLIYes
CHINNIKATTEYes
T. GOPAGONDANAHALLIYes
PALAVANAHALLIYes
VADEYARAHATHURYes
BASAVANAHALLIYes
BELAGUTTIYes
NYAMATHIYes
GANGANAKOTEYes
GUDDEHALLIYes
SURAHONNEYes
SAVALANGAYes
CHI. KADADAKATTEYes
CHILURUYes
GOVINAKOVIYes