ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
YARIKOPPAYes
NIGADIYes
KYARIKOPPAYes
MUGADYes
DEVARAHUBBALLIYes
MADHANABHAVIYes
KELKERIYes
HALLIGERIYes
MANAGUNDIYes
MANDIHALYes
RAMAPURAYes
TEGURYes
HANGARAKIYes
KOTURYes
MAMMIGATTIYes
BELURYes
NARENDRAYes
KURABAGATTIYes
YADAWADAYes
GARAGYes
LOKURYes
TADAKODAYes
KOTABAGIYes
UPPINABETAGERIYes
HAROBELAWADIYes
PUDAKALAKATTIYes
KARADIGUDDAYes
MAREWADAYes
AMMINABHAVIYes
KANAKURAYes
HEBBALLIYes
SHIVALLIYes
MARADAGIYes
CHIKKAMALLIGAWADAYes
MANASURAYes