ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
B.ARALIKATTIYes
KARADIKOPPAYes
KATNURYes
KUSUGALYes
KOLIWADYes
RAYANALYes
INGALAHALLIYes
BYAHATTIYes
BELAGALIYes
NOOLVIYes
VARURYes
MANTURYes
SHIRAGUPPIYes
CHABBIYes
SULLAYes
ANCHATAGERIYes
ADARAGUNCHIYes
HALYALAYes
HEBSURYes
AGADIYes
BHANDIWADAYes
CHANNAPURAYes
DEVARAGUDIHALYes
KIRESURYes
SHAREWADAYes
UMACHAGIYes