ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
TAMBURYes
DASTIKOPPAYes
BEGURYes
MUTTAGIYes
GANJIGATTIYes
DUMMAWADAYes
GAMBYAPURAYes
DEVALINGEKOPPAYes
JINNURYes
KURUVINAKOPPAYes
MUKKALYes
BELAWANTARAYes
BAMMIGATTIYes
TAVARAGERIYes
MADAKIHONNALLIYes
MISHRIKOTIYes
UGGINAKERIYes
TABAKADAHONNALLIYes
BEERAVALLIYes
SULIKATTIYes
SANGAMESHWARAYes
DEVIKOPPAYes
SURASHETTIKOPPAYes
G.BASAVANAKOPPAYes
GUDDADAHULIKATTIYes
HIREHONNALLIYes
GALAGIYes
BHOGENAGARAKOPPAYes