ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
KALASAYes
HARLAPURAYes
GOUDAGERIYes
GUDAGERIYes
SAUNSHIYes
HIRENARTHIYes
GUDENAKATTIYes
YAREBUDIHALYes
HIREGUNJALYes
YARAGUPPIYes
ROTTIGAWADAYes
KAMADOLLIYes
SHIRURYes
BETADURYes
YELIWALAYes
RAMANAKOPPAYes
HIREHARAKUNIYes
BU.TARLAGGATTIYes
KUBIHALYes
INGALAGIYes
MATTIGATTIYes
MALALIYes
CHAKALABBIYes
DEVANURYes
GURUVINAHALLIYes
PASHUPATHIHALAYes