ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
ALAGAWADIYes
JAVOORYes
HEBBALYes
GUMMAGOLYes
SHIRURYes
MORABYes
SHIRKOLYes
TIRLAPURYes
YAMANURYes
KALAWADAYes
NAYAKANURYes
TADAHALYes
GUDISAGARYes
BELAVATAGIYes
HALAKUSUGALYes
BELAHAR(CHILAKAWAD)Yes