ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
SHISHVINAHALLIYes
NALAWADIYes
BHADRAPURYes
HALLIKERIYes
IBRAHIMPURYes
TUPPADAKURAHATTIYes
SHELAWADIYes
NAVALLIYes
SASWIHALLIYes