ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
HASARGUNDAGIYes
KUGNURYes
ALLAGI BYes
BADADALYes
UDACHANYes
MALLABADYes
GUDURYes
BHAIRAMADAGIYes
GOUR (B)Yes
GOBBUR (B)Yes
CHOUDAPURYes
DEVAL GHANAGAPURYes
BIDNOORYes
ANOORYes
MASHALYes
MANNURYes
KALLURYes
KARJAGIYes
REVOOR (B)Yes
BALLURGIYes
BANDARWADYes
ATNOORYes
BANKALAGAYes
GHATTARGAYes
MADARA(B)Yes
NANDARAGAYes
RAM NAGARYes
TELLURYes