ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
TADOLYes
MUDDADAGAYes
MOGHA (K)Yes
KERI AMBALAGAYes
HITTALSIROORYes
HEBALIYes
HALA TADAKALAYes
DANNURUYes
BHODHANYes
NIRGUDIYes
HALLISALAGARYes
KAVALGAYes
KAMALANAGARYes
DUTTARGAONYes
NIMBALYes
NARONAYes
HADALGIYes
BELAMAGIYes
MADAN HIPPARGAYes
MADIYALYes
V.K.SALGARYes
KADAGANCHIYes
SAVALESHWARYes
CHINCHANSOORYes
YALSANGIYes
BHUSNURYes
NIMBARGAYes
GOLA (B)Yes
SUNTNOORYes
DARGASHIRURYes
SARASAMBAYes
TADAKALYes
MUNNALLIYes
AMBALGAYes
ALANGAYes
KINNI SULTANYes
KHAJURIYes
RUDRAWADIYes
KORALLIYes
KODALHANGARGAYes
PADSAVANIYes
HODLOORYes
LAD MUGALIYes
DHANGAPURYes
SHRICHANDYes
JIDAGAYes
HIROLLIYes