ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
HIROLLIYes
JIDAGAYes
DHANGAPURYes
HODLOORYes
PADSAVANIYes
KODALHANGARGAYes
KORALLIYes
RUDRAWADIYes
KHAJURIYes
KINNI SULTANYes
ALANGAYes
MUNNALLIYes
TADAKALYes
SARASAMBAYes
DARGASHIRURYes
SUNTNOORYes
GOLA (B)Yes
NIMBARGAYes
BHUSNURYes
YALSANGIYes
CHINCHANSOORYes
SAVALESHWARYes
KADAGANCHIYes
MADIYALYes
MADAN HIPPARGAYes
BELAMAGIYes
HADALGIYes
NARONAYes
NIMBALYes
DUTTARGAONYes
KAMALANAGARYes
KAVALGAYes
HALLISALAGARYes
NIRGUDIYes
BHODHANYes
DANNURUYes
HALA TADAKALAYes
HEBALIYes
HITTALSIROORYes
KERI AMBALAGAYes
MOGHA (K)Yes
TADOLYes