ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
HODEBEERNALLIYes
VENKATAPURYes
DEGALMADIYes
POLAKPALLIYes
SALGAR BASANTPURYes
MOGHAYes
MIRIYANYes
PASTAPURYes
NAGAIDLAIYes
KODLIYes
ANWARYes
SALEBEERNALLIYes
GADIKESHWARYes
CHANDANKERAYes
AINOLLIYes
CHIMMAIDLAIYes
GADILINGADALLIYes
HALCHERAYes
KEROLLIYes
KUNCHAVARAMYes
RATKALYes
SHADIPURYes
SHIROLLIYes
SULEPETHYes
CHENGTAYes
HASARGUNDAGIYes
AINAPURYes
KANAKPUR (KARAKMUKLI)Yes
KARCHKHEDYes
NIDAGUNDAYes
RUMMANGUDYes
CHIMMANCHODYes
GARAGAPALLIYes
GARAMPALLIYes
JATTURYes
KUPANOORYes