ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
KUPANOORYes
JATTURYes
GARAMPALLIYes
GARAGAPALLIYes
CHIMMANCHODYes
NIDAGUNDAYes
KARCHKHEDYes
KANAKPUR (KARAKMUKLI)Yes
AINAPURYes
HASARGUNDAGIYes
SULEPETHYes
SHIROLLIYes
SHADIPURYes
KUNCHAVARAMYes
KEROLLIYes
GADILINGADALLIYes
CHIMMAIDLAIYes
AINOLLIYes
CHANDANKERAYes
GADIKESHWARYes
SALEBEERNALLIYes
ANWARYes
NAGAIDLAIYes
MIRIYANYes
SALGAR BASANTPURYes
POLAKPALLIYes
DEGALMADIYes
VENKATAPURYes
HODEBEERNALLIYes