ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
ALLOLIYes
ALLUR (B)Yes
KAMARWADIYes
BHAGODIYes
BHANKURYes
BHIMANALLIYes
CHINCHOLLI (H)Yes
DANDOTHIYes
DIGGAONYes
GUNDAGURTHIYes
GOTOORYes
HALKATTAYes
HEBBALYes
HONAGUNTAYes
INGALAGIYes
KADBURYes
KALGIN
ARANKALYes
KANDGOLYes
KODADURYes
KOLLURYes
KORWARYes
LADLAPURYes
MADBULYes
MALGATTIYes
MARATURYes
NALWARYes
PETHSIROORYes
RAJAPURYes
RAVOORYes
SANNATIYes
SATNOORYes
TENGALIYes
TONASNHALLI(S)Yes
YAGAPURYes
BEDSURYes
DHONGAONYes
HEROOR (K)Yes
IVANIYes
KARDALYes
MOGALAYes
MUGALANAGAONYes
RAMPURAHALLIYes