ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
ALLOLIYes
ALLUR (B)Yes
KAMARWADIYes
BHAGODIYes
BHIMANALLIYes
DANDOTHIYes
DIGGAONYes
GUNDAGURTHIYes
HALKATTAYes
INGALAGIYes
KADBURYes
KALGIN
KOLLURYes
LADLAPURYes
MADBULYes
MALGATTIYes
NALWARYes
PETHSIROORYes
RAVOORYes
SANNATIYes
SATNOORYes
YAGAPURYes
DHONGAONYes
IVANIYes
KARDALYes
MOGALAYes
MUGALANAGAONYes
RAMPURAHALLIYes