ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
SARADAGI (B)Yes
MINAJAGIYes
HAGARAGAYes
BASAVAPATTANAYes
ALGOODYes
SRINIVAS SARADGIYes
BHIMALLIYes
KALLAHANGARGAYes
KUSANOORYes
NANDUR (K)Yes
FARAHATABADYes
HONNA KIRANAGIYes
KHANADALYes
PATTANYes
TAJSULTANPURYes
HEROOR (B)Yes
BHUPALTEGANOORYes
KADANIYes
SHARAN SIRASAGIYes
HARSOORYes
OKALIYes
KUMASIYes
FHIROZABADYes
NANDIKURYes
SANNURYes
AURAD (B)Yes
MELAKUNDA (B)Yes
SAVALGI (B)Yes
KAVALGA (B)Yes