ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
HOLAKUNDAYes
MARAGUTTIYes
KAVALGA (B)Yes
SAVALGI (B)Yes
JEEVANGIYes
MELAKUNDA (B)Yes
AURAD (B)Yes
SANNURYes
NANDIKURYes
FHIROZABADYes
KUMASIYes
KURIKOTAYes
OKALIYes
DONGARGOANYes
HARSOORYes
SHARAN SIRASAGIYes
SONTHYes
KADANIYes
BHUPALTEGANOORYes
HEROOR (B)Yes
KAMALAPURYes
KALMOODYes
TAJSULTANPURYes
KINNISADAKYes
PATTANYes
KHANADALYes
MAHAGOANYes
NAGURYes
HONNA KIRANAGIYes
FARAHATABADYes
NANDUR (K)Yes
KUSANOORYes
BABALAD (IK)Yes
KALLAHANGARGAYes
BHIMALLIYes
SRINIVAS SARADGIYes
ALGOODYes
BASAVAPATTANAYes
HAGARAGAYes
MINAJAGIYes
SARADAGI (B)Yes