ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
RANJANGIYes
NEDALAGIYes
MADARIYes
KALLAHANGARGAYes
HULLURAYes
ITGAYes
ANKALGAYes
BALUNDAGIYes
JERATAGIYes
MANDEWALYes
HIPPARGA -S-NYes
SONNAYes
YALWARYes
GAONVARYes
HARANOORYes
KELLURYes
BIRAL (B)Yes
ANDHOLAYes
GUDUR-S- AYes
NARIBOLYes
KOODIYes
KOLKURYes
HARWALYes
KALLUR (K)Yes
NELOGIYes