ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
NELOGIYes
KALLUR (K)Yes
HARWALYes
KOLKURYes
KOODIYes
NARIBOLYes
GUDUR-S- AYes
ANDHOLAYes
BIRAL (B)Yes
KELLURYes
HARANOORYes
GAONVARYes
YALWARYes
IJERIYes
SONNAYes
BILWARYes
BALBATTIYes
YALAGODYes
ALOORYes
HIPPARGA -S-NYes
KUKNURYes
YADRAMIYes
MALLIYes
MAGANGERAYes
WADGERAYes
KURALGERAYes
ARALAGUNDAGIYes
KADKOLYes
MANDEWALYes
JERATAGIYes
BALUNDAGIYes
ANKALGAYes
ITGAYes
HULLURAYes
KACHAPURAYes
KALLAHANGARGAYes
KARKIHALLIYes
MADARIYes
NEDALAGIYes
RANJANGIYes
SATHKHEDYes
SUMBADYes