ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
BATAGERA -KYes
LINGAMPALLIYes
KOLKUNDAYes
KUKKUNDAYes
MOTAKPALLIYes
RIBBANPALLIYes
MEDAKYes
KUDLAYes
DUGNOORYes
MUDOLYes
MALKHEDYes
HANDARKIYes
KURKUNTAYes
RANJOLYes
KANAGADDAYes
MUDKALYes
TELKURYes
NEELHALLIYes
ITKALYes
MADANAYes
ADAKIYes
JAKANPALLIYes
UOODAGIYes
BENAKANAHALLIYes
CHANDAPURYes
SINDANMADUYes
YADAGAYes