ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
KADALUYes
BYRAPURAYes
KUNDOORUYes
HANCHURYes
KANATTURYes
HUNASAVALLIYes
MADABALUYes
TALURYes
MALLAPURYes
DODDAKANAGALYes
PALYAYes
ABBANAYes
MAGGEYes
GANGIGEREYes
KARAGODUYes