ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
YADAVANAHALLIYes
D.M.KURKEYes
KANAKATTEYes
KARAGUNDAYes
KALYADIYes
KALGUNDIYes
KURUVANKAYes
KAMASAMUDRAYes
KACHIGATTAYes
K.SHANKARANAHALLIYes
KENKEREYes
KONDENALUYes
KOLAGUNDAYes
CHAGACHAGEREYes
PURALEHALLIYes
JAJURYes
JAVAGALYes
J.C.PURYes
RANGAPURAYes
RAMPURAYes
DUMMENAHALLIYes
UNDIGANAALUYes
BANDURYes
BANAVARAYes
BAGIVALUYes
BAGESHPURYes
BENDEKEREYes
BELAGUMBAYes
NARASIPURAYes
NERLIGEYes
TALALURYes
MADALUYes
MURUNDIYes
MUDUDIYes
SHANEGEREYes
LALANAKEREYes
GANDASIYes
ARAKEREYes
AGGUNDAYes
HIRIYURYes
HANDRAALUYes
HABBANAGATTAYes
HARANAHALLIYes
HEGGTTAYes
GIJIHALLIYes