ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
GIJIHALLIYes
HEGGTTAYes
HARANAHALLIYes
HABBANAGATTAYes
HANDRAALUYes
HIRIYURYes
AGGUNDAYes
ARAKEREYes
GANDASIYes
LALANAKEREYes
SHANEGEREYes
MUDUDIYes
MURUNDIYes
MADALUYes
TALALURYes
NERLIGEYes
NARASIPURAYes
BELAGUMBAYes
BENDEKEREYes
BAGESHPURYes
BAGIVALUYes
BANAVARAYes
BANDURYes
UNDIGANAALUYes
DUMMENAHALLIYes
RAMPURAYes
RANGAPURAYes
J.C.PURYes
JAVAGALYes
JAJURYes
PURALEHALLIYes
CHAGACHAGEREYes
KOLAGUNDAYes
KONDENALUYes
KENKEREYes
K.SHANKARANAHALLIYes
KACHIGATTAYes
KAMASAMUDRAYes
KURUVANKAYes
KALGUNDIYes
KALYADIYes
KARAGUNDAYes
KANAKATTEYes
D.M.KURKEYes
YADAVANAHALLIYes