ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
YALAGATHAVALLIYes
KATTIMALLENAHALLIYes
KATTEPURAYes
KALENAHALLIYes
KONANURYes
KERALAPURAYes
RUDRAPATNAYes
RAMANATHAPURAYes
DODDABEMMATHIYes
DODDAMAGGEYes
BANNURYes
BASAVAPATNAYes
BELAVADIYes
BYCHANAHALLIYes
LAKKURAUYes
VIJAPURA FORESTYes
VADDRAHALLIYes
MALLIPATNAYes
GANJALAGODUYes
GANGURYes
SARAGOORYes
SANTEMARURUYes
AGRAHARAYes
HANDRANGIYes
HULIKALYes
HEBBALEYes
HONNVALLIYes
HOLALAGODUYes
CHIKKAHALLIYes
ALADAHALLIYes
HANYALUYes
HEGGADIHALLIYes
KADUVINAHOSAHALLIYes
KORATIKEREYes
MOKALIYes
TARIGALALEYes