ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
YAMASANDIYes
YALAHANKAYes
BIKKODUYes
GHATTADAHALLIYes
KALLEREYes
KUSHAVARAYes
KESAGOODUYes
KODIHALLIYes
KOGILAMANEYes
ANDELEYes
CATACATANAHALLIYes
RAJANASHIRIYURYes
DABBEYes
IBBIDUYes
BANTENAHALLIYes
NARAYANAPURAYes
NARVEPETEYes
THUMBUDEVANHALLIYes
THOLALUYes
LAKKUNDAYes
MADAGUTTAYes
MALASAVARAYes
GANGURYes
SANYASIHALLIYes
SAVASIHALLIYes
AREHALLIYes
ADAGURYes
ANUGATTAYes
HAGAREYes
HALEBEEDUYes
HANIKEYes
HUNUGANAHALLIYes
HULUGUNDIYes
HEBBALUYes
CHIKKAMEDURYes
CHIKANAHALLIYes
GONISOMANAHALLIYes