ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
JAMBURYes
JINNENAHALLIYes
JUTTANAHALLIYes
JANIVARAYes
D.KALENAHALLIYes
DIDAGAYes
DINDAGOORYes
KABBALIYes
KALKEREYes
KUNDOORYes
KUMBHENAHALLIYes
KAREHALLIYes
KANTARAPURAYes
KEMBALUYes
ANEKEREYes
DAMMANINGALAYes
BARAGURYes
BALADEREYes
BAGURYes
BALAGANCHIYes
BYDARAHALLIYes
BEKKAYes
BELAGIHALLIYes
NAVILEYes
NALLURYes
NUGGEHALLIYes
NORANAKKI GATEYes
TAGADURYes
MATHIGHATTAYes
MATTANAVILEYes
SHARAVANABELAGULAYes
GULASUNDAYes
SANTESHIVARAYes
SUNDAHALLIYes
SATHENAHALLIYes
AKKANAHALLIYes
ANATHIYes
HIRISAVEYes
M.SHIVARAYes
GOWDAGEREYes
KABBALUYes