ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
YALUGUNDAYes
B.KATIHALLIYes
KANDALIYes
KABBALIYes
KATTAYAYes
KORAVANGALAYes
KUDURUGUNDIYes
KARLEYes
KOWSHIKAYes
CHANNANGIHALLIYes
JAGARAVALLIYes
DUDDAYes
DODDAGENIGEREYes
UGANEYes
BASAVAGATTAYes
BHUVANAHALLIYes
BYLAHALLIYes
TATTEKEREYes
TEJURYes
MARKULIYes
MADENURYes
SHANKARANAHALLIYes
SHANTHIGRAMAYes
SHETTIHALLIYes
MOSALEHOSAHALLIYes
MELAGODUYes
SATYAMANGALAYes
SALAGAMEYes
SEEGEYes
A.HOSAHALLIYes
ANKAPURAYes
AMBUGAYes
MANACANAHALLIYes
HARALAHALLIYes
HANUMANTHAPURAYes
HUVINAHALLIKAVALYes
HERAGUYes
HONNAVARAYes
NITTURAUYes
GORURYes
GADENAHALLIYes