ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
TATANAHALLIYes
HALLIMYSOREYes
HARIHARAPURAYes
DODDAKADANURYes
MALLAPPANAHALLIYes
SHARAVANURYes
KERAGODUYes
ICHANAHALLIYes
MUDALAHIPPEYes
BAGIVALUYes
NIDUVANIYes
BIDARAKKAYes
HANGARAHALLIYes
HALEKOTEYes
KATTEBELAGULIYes
KODIHALLIYes
MALALIYes
PADUVALAHIPPEYes
DODDAHALLIYes
ODANAHALLIYes
DODDAKUNCHEYes
ANEKANNAMBAADIYes
KYTANAHALLIYes
NAGARANAHALLIYes
SANKANAHALLIYes
DODDABYGATHAVALLIYes