ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
HANUBALUYes
BALLUPETEYes
BIRADAHALLIYes
HEBBASALEYes
KYNAHALLIYes
KAYMANAHALLIYes
HOSURYes
BAAGEYes
MALALIYes
CHANGADIHALLIYes
KURUBHATTURYes
DEVALADAKEREYes
HALASULIGEYes
HOGADAHALLAYes
BYAKARAVALLIYes
IGOORYes
HEGGADDEYes
ANEMAHALYes
UCHANGIYes
BELAGODUYes
VANGURYes
HETTURYes
YASALURYes
VALALAHALLIYes
UDEVARAYes
KUNIGANAHALLIYes