ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
PADUKOTE KAVALYes
KOTHEGALAYes
ITNAYes
HOSAHOLALUYes
HOMMARAGALLIYes
HADANURUYes
BACHEGOWDANAHALLIYes
D.B.KUPPEYes
N.BEGURUYes
N.BELLATHURUYes
NOORALAKUPPEYes
ANTHARASANTHEYes
BEECHANAHALLIYes
BIDARAHALLIYes
B.MATAKEREYes
HEGGANURUYes
M.C.THOLALUYes
SAGAREYes
HANCHIPURAYes
MULLURUYes
KALLAMBALUYes
MANUGANAHALLIYes
K.BELTHURUYes
SAVVEYes
BHEEMANAHALLIYes
ANNURUYes
CHAKKODANAHALLIYes
HIREHALLIYes
NAGANAHALLIYes
THUMBASOGEYes
HEBBALAGUPPEYes
HYRIGEYes
MADAPURAYes
HAMPAPURAYes
KANCHMALLIYes
CHIKKEREYOORUYes
KYATHANAHALLIYes
G.B. SARAGURUYes
ALANAHALLIYes