ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
ALANAHALLIYes
G.B. SARAGURUYes
KYATHANAHALLIYes
CHIKKEREYOORUYes
KANCHMALLIYes
HAMPAPURAYes
MADAPURAYes
HYRIGEYes
HEBBALAGUPPEYes
THUMBASOGEYes
NAGANAHALLIYes
HIREHALLIYes
CHAKKODANAHALLIYes
ANNURUYes
BHEEMANAHALLIYes
SAVVEYes
BEECHANAHALLIYes
ANTHARASANTHEYes
NOORALAKUPPEYes
N.BELLATHURUYes
N.BEGURUYes
D.B.KUPPEYes
BACHEGOWDANAHALLIYes
HOMMARAGALLIYes
HOSAHOLALUYes
PADUKOTE KAVALYes