ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
UDDURUYes
MUKANHALLIYes
MODURUYes
KIRANGURUYes
KADEMANUGANAHALLIYes
JABAGEREYes
HUSENPURAYes
HEGGANDURUYes
GURUPURYes
CHIKKABEECHANAHALLIYes
BILIGEREYes
DODDAHEJJURUYes
HANAGODUYes
NERALEKUPPEYes
KARNAKUPPEYes
THATTEKEREYes
UMMATHURUYes
GOVINDANAHALLIYes
ASPATHREKAVALYes
UYYIGONDANAHALLIYes
DHARMAPURAYes
KARIMUDDANAHALLIYes
SINGAMARANAHALLIYes
CHALLAHALLIYes
UDBOORKAVALYes
BEEJAGANAHALLIYes
KALLAHALLIYes
CHILKUNDAYes
KOTHEGALAYes
KATTEMALALAVADIYes
MARADURUYes
BANNIKUPPEYes
GAGENAHALLIYes
BILIKEREYes
MANUGANAHALLIYes
HALEBEEDUYes
BOLANAHALLIYes
MULLURUYes
GAVADAGEREYes
HIRIKYATHANAHALLIYes
HARAVEYes