ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
SIDDAPURAYes
SHEEGAVALUYes
ARJUNAHALLIYes
MAYIGOWDANAHALLIYes
CHANAMGEREYes
HANASOGEYes
NARACHANAHALLIYes
HALIYURUYes
HOSAKOTEYes
KUPPEHANTHA(CHUNCHANAKATTE)Yes
KESTHURUYes
MAVATHURUYes
BYADARAHALLIYes
HEBBALUYes
CHANDAGALUYes
DORNAHALLI (DODDEKOPPALU)Yes
LALANDEVANAHALLIYes
KEGGEREYes
THIPPURUYes
HAMPAPURAYes
ADAGURUYes
GANDHANAHALLIYes
HOSAAGRAHARAYes
BHERYAYes
MUNJANAHALLIYes
MIRLEYes
ANKANAHALLIYes
MELURUYes
THANDREYes
SALIGRAMAYes
LAKSHMIPURAYes
KARPURAVALLIYes
HONNENAHALLIYes
HARADANAHALLIYes