ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
HARADANAHALLIYes
HONNENAHALLIYes
KARPURAVALLIYes
LAKSHMIPURAYes
SALIGRAMAYes
THANDREYes
MELURUYes
ANKANAHALLIYes
MIRLEYes
MUNJANAHALLIYes
BHERYAYes
HOSAAGRAHARAYes
GANDHANAHALLIYes
ADAGURUYes
HAMPAPURAYes
THIPPURUYes
KEGGEREYes
LALANDEVANAHALLIYes
DORNAHALLI (DODDEKOPPALU)Yes
CHANDAGALUYes
HEBBALUYes
BYADARAHALLIYes
MAVATHURUYes
KESTHURUYes
KUPPEHANTHA(CHUNCHANAKATTE)Yes
HOSAKOTEYes
HALIYURUYes
NARACHANAHALLIYes
HANASOGEYes
CHANAMGEREYes
MAYIGOWDANAHALLIYes
ARJUNAHALLIYes
SHEEGAVALUYes
SIDDAPURAYes