ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
KEMPISIDDANAHUNDIYes
HEDIYALAYes
DEVARAYASHETTIPURAYes
HADYAYes
HURAYes
HALLAREYes
HAGINAVALUYes
DUGGAHALLIYes
NALLITHALAPURAYes
HARADANAHALLIYes
KURIHUNDIYes
HULLAHALLIYes
SHIRAMMALLIYes
HEGGADAHALLIYes
DEBURUYes
DEVIRAMMANAHALLIYes
NAVILURUYes
KASUVINAHALLIYes
SINDHUVALLIYes
KALALEYes
DEVARASANAHALLIYes
HORALAVADIYes
BADANAVALUYes
HEDATHALEYes
KUDALAPURAYes
HEMMARAGALAYes
NERALEYes
DODDAKAVALANDEYes
DEVANURUYes
KONANURUYes
DASANURUYes
KARYAYes
THAGADURUYes
MALLUPURAYes
NAGARLEYes
BILIGEREYes
SUTHURUYes
THAYURUYes
THUMNERALEYes
HOSAKOTEYes
HADINARUYes
HULIMAVUYes
THANDAVAPURAYes
MARALURUYes
RAMPURAYes