ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
RAMPURAYes
MARALURUYes
THANDAVAPURAYes
HULIMAVUYes
HADINARUYes
HOSAKOTEYes
THUMNERALEYes
THAYURUYes
SUTHURUYes
BILIGEREYes
NAGARLEYes
MALLUPURAYes
THAGADURUYes
KARYAYes
DASANURUYes
KONANURUYes
DEVANURUYes
DODDAKAVALANDEYes
NERALEYes
HEMMARAGALAYes
KUDALAPURAYes
HEDATHALEYes
BADANAVALUYes
HORALAVADIYes
DEVARASANAHALLIYes
KALALEYes
SINDHUVALLIYes
KASUVINAHALLIYes
NAVILURUYes
DEVIRAMMANAHALLIYes
DEBURUYes
HEGGADAHALLIYes
SHIRAMMALLIYes
HULLAHALLIYes
KURIHUNDIYes
HARADANAHALLIYes
NALLITHALAPURAYes
DUGGAHALLIYes
HAGINAVALUYes
HALLAREYes
HURAYes
HADYAYes
DEVARAYASHETTIPURAYes
HEDIYALAYes
KEMPISIDDANAHUNDIYes