ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
KANAGALUYes
HALAGANAHALLIYes
ATTHIGUDUYes
KITTHURUYes
HANDITHAVALLIYes
RAVANDURUYes
BETTADATHUNGAYes
BETTADAPURAYes
BHUVANAHALLIYes
KOMALAPURAYes
HITNEHEBBAGILUYes
RAMANATHATHUNGAYes
DODDABYALALUYes
MAKODUYes
KAMPLAPURAYes
PANCHAVALLIYes
MALANGIYes
MUTHURUYes
CHITTANAHALLIYes
HUNASAVADIYes
BYLUKUPPEYes
KOPPAYes
CHIKKANERALEYes
CHAPPARADAHALLIYes
CHANKALKAVALYes
DODDAKAMARAVALLIYes
AVARTHIYes
CHOWTHIYes
HARADURUYes
HARANAHALLIYes
KIRNALLIYes
N.SHETTIHALLIYes
NAVILURUYes
PUNADAHALLIYes