ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Taluk NameNo. Of GPsCreatedNot Created
DEVADURGA33330
LINGSUGUR39309
MANVI381721
RAICHUR34340
SINDHNUR36306
MASKI21210
SIRWAR14140
TOTAL21517936