ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
DASARAKALLAHALLIYes
KALLAHALLIYes
SYDARAKALLAHALLIYes
SIDLIPURAYes
ARALIHALLIYes
ARAHATHOLALUYes
NIMBEGONDIYes
VEERAPURAYes
TADASAYes
ATTIGUNDAYes
KUDLIGEREYes
DONABAGATTAYes
KAMBADAL HOSURUYes
GUDAMAGATTAYes
YEDEHALLIYes
MARASHETTIHALLIYes
AREBILACHIYes
NAGATHIBELAGALUYes
HOLEHONNURUYes
TAVARAGATTAYes
MAVINKEREYes
MANGOTEYes
EMMEHATTIYes
YAREHALLIYes
ANTHARAGANGEYes
ARAKEREYes
BARANDURYes
BILAKIYes
KAGEKODAMAGGEYes
SINGANAMANEYes
ARALIKOPPAYes
KAREHALLIYes
KALLIHALYes
HIRIYURUYes
KOMMARANAHALLIYes
ANAVERIYes
AGARADAHALLIYes
DODDERIYes
MYDOLALUYes
HANUMANTHAPURAYes
SANYASIKODAMAGGEYes