ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
YADURUYes
THIRNIVEYes
KARIMANEYes
KENCHANALAYes
KODURYes
KAIRAGUNDAYes
PURAPPEMANEYes
JENIYes
RIPPONPETEYes
BALURYes
BELLURUYes
MARUTHIPURAYes
MUDUGOPPA-NAGARAYes
MUMBARUYes
MELINABESIGEYes
SULUGODUYes
SONALEYes
ARAMANEKOPPAYes
ARASALUYes
ANDAGADUDURUYes
AMRUTHAYes
HARATHALUYes
HARIDRAVATHIYes
HUMCHAYes
HEDDARIPURAYes
HOSURUYes
NITTURUYes
CHIKKAJENIYes
M.GUDDEKOPPAYes
RAMACHANDRAPURAYes