ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
SYDURUYes
KOLURUYes
KELADIYes
HIREBILAGUNJIYes
THYAGARTHIYes
TUMARIYes
ACHAPURAYes
ANANDAPURAYes
ARALAGODUYes
AVINAHALLIYes
BHANUKULIYes
BARURUYes
BHEEMANAKONEYes
BHIMANERIYes
CHANNAGONDAYes
GOWTHAMPURAYes
HEGGODUYes
HIRENELLURUYes
HOSURUYes
KALMANEYes
KHANDIKAYes
KANLEYes
KUDARURUYes
MALVEYes
MARTHURUYes
MASURUYes
NADAKALSIYes
PADAVAGODUYes
S.S.BHOGYes
SHIRAVANTHEYes
TALAGUPPAYes
TALAVATAYes
ULLURUYes
YADAJIGALEMANEYes
YEDEHALLIYes