ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
MARAVALLIYes
KITTADAHALLIYes
BAGANAKATTEYes
KAGINALLIYes
JAKKINAKOPPAYes
GOGGAYes
HOSURUYes
MUDDANAHALLIYes
BEGURUYes
SALURUYes
KAPPANAHALLIYes
MUDUBASIDDAPURAYes
JAKKANAHALLIYes
AMATEKOPPAYes
HAROGOPPAYes
GAMAYes
HITHALAYes
ARISHINAGEREYes
ESURUYes
CHURCHIGUNDIYes
CHIKKAJAMBURUYes
SUNNADAKOPPAYes
UDUGANIYes
MANCHIKOPPAYes
AMBARAGOPPAYes
GUDDADA THUMMINAKATTEYes
HIREJAMBURUYes
KORATIGEREYes
MALAVALLIYes
INAM AGRAHARAMUCHADIYes
BILIKIYes
NARASAPURAYes
THOGARSIYes
HARAGIYes
THALAGUNDAYes
BELLIGAVIYes
MATTHIKOTEYes
CHIKKAMAGADIYes
NELAVAGILUYes
GODDANAKOPPAYes
KALMANEYes
THADAGANIYes
THARLAGHATTAYes
HOTHANA KATTEYes