ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
BALEKOPPAYes
HARANAHALLIYes
HASUDIYes
HARAMAGHATTAYes
HOLALURUYes
HOLEBENAVANAHALLIYes
HOSAHALLIYes
KADEKALYes
KOMMANALUYes
B.BEERANAHALLIYes
BIDIREYes
CHORADIYes
GHAJANURUYes
HADONAHALLIYes
KUMSIYes
KUNCHENAHALLIYes
MALLAPURAYes
KUDLIYes
KORALAHALLIYes
KONAGAVALLIYes
KOTEGANGURUYes
MATTURUYes
MELINAHANASAVADIYes
SANTEKADURUYes
SUGURUYes
ABBALAGEREYes
AGASAVALLIYes
AYANURUYes
MANDAGATTAYes
NIDHIGEYes
PILLANGEREYes
RAMANAGARAYes
SIRIGEREYes
TAMMADIHALLIYes
UMBLEBAILUYes
PURUDALUYes
SHETTIHALLIYes
BEDARA HOSAHALLI Yes
KOHALLI Yes
MUDDINAKOPPAYes
SOGANEYes
TUPPURUYes