ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
SHAKUNAVALLIYes
MUDIDODDIKOPPAYes
AGASANAHALLIYes
TALAGADDEYes
THELAGUNDAYes
JADEYes
KUBTURUYes
ANAVATTIYes
TALLURUYes
BHARANGIYes
HANCHIYes
ENNEKOPPAYes
SAMANAVALLIYes
KATUVALLIYes
HARISHIYes
BENNURUYes
DYAVANAHALLIYes
GENDLAYes
TATTURUYes
KUPPAGADDEYes
UDRIYes
TAVANANDIYes
GUDAVIYes
NYARSHIYes
CHANDRAGUTTIYes
HECHHEYes
HALESORABAYes
KODAKANIYes
MAVALIYes
BILUVANIYes
HEGGODUYes
MUTUGUPPEYes
CHITTURUYes
SHIGGAYes
INDUVALLIYes
NISARANIYes
HOSABALEYes
ULAVIYes
HURULIYes
ANDIGEYes
DUGURUYes