ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
MELINAKURUVALLIYes
ARAGAYes
SALURUYes
HOSAHALLIYes
MULUBAGILUYes
HODALA (ARALAPURA)Yes
DEVANGIYes
MELIGEYes
HEDDURUYes
SALGADIYes
SHEDGARUYes
BASAVANIYes
HAROGOLIGEYes
KONANDURUYes
HUMCHADAKATTEYes
GUDDEKOPPAYes
DEMLAPURAYes
NONABURUYes
ARALASURALIYes
HADIGALLUYes
THRIYAMBAKAPURAYes
MANDAGADDEYes
SHINGANABIDAREYes
HANAGEREYes
KANNANGIYes
BANDYAYes
BEJJAVALLIYes
THUDURUYes
KUDUMALLIGEYes
AGUMBEYes
AREHALLIYes
HONNETHALUYes
BIDARAGODUYes
NALURU (KOLAGI)Yes
MEGARAVALLIYes
HEGGODUYes
THIRTHAMUTTHURUYes
NERATURUYes