ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Taluk NameNo. Of GPsCreatedNot Created
KARKAL27270
KUNDAPURA45450
UDUPI16160
KAPU16160
BRAHMAVARA27270
BYNDOOR18180
HEBRI990
TOTAL1581580