Panchayat Wise Poorly Performing GPs As On 03/06/2020 03:00:23
Financial Year : 2020-21
Panchayat NameGPs with < 500 Property entriesGPs with < 500 Demand entriesGPs with < 500 Receipt entriesGPs with < 50 Payment entriesGPs with no Work entriesGPs with < 25 Asset entriesGPs with no Samanya MahithiGPs with no Official entriesGPs with no Member entriesGPs with < 100 Beneficiary entriesGPs with no Grams Sabha entriesGPs with no ProfilesGPs with no Master Statistic entriesGPs with no Photos
HALAGANI       
TIKOTA           
BIJJARAGI       
KOTYAL      
KUMATHE           
HONAGANAHALLI          
HONNUTAGI            
GUNADAL           
JUMBAGI A       
NAGATHAN      
JAINAPUR           
KANAMADI           
LOHGAON       
JALAGERI            
AINAPUR           
AHERI       
TAJPUR.H       
BARATAGI     
KANNUR       
KARJOL           
BABALESWAR      
HADAGALI           
SIDDAPUR.K            
GONASAGI     
ARJUNAGI          
HITNALLI          
ALIYABAD      
MADABHAVI     
TIDAGUNDI       
SHIVANAGI           
D.GENNUR       
BOLACHIKKALAKI      
HOSUR          
HEGADIHAL       
SARWAD          
NIDONI        
TORAVI       
KAMBAGI      
GUNAKI           
BABANAGAR           
ARAKERI          
MAMADAPUR          
KHAKANDAKI           
MAKANAPUR          
HONAWAD            
TAKKALAKI            
JUMANAL          
KUMATAGI          
TOTAL212148482226700640014